Levenslange garantie
60 Day Returns
Verzending de volgende dag

Algemene voorwaarden BARE Cookware BV

Alle juridische zaken hier, duidelijk en duidelijk.

Duidelijk en duidelijk

We hebben ervoor gezorgd dat onze algemene voorwaarden kort en gemakkelijk te lezen zijn, zonder overbodig ingewikkelde definities. Oké, het is misschien niet zo gemakkelijk te lezen als een shampoofles, maar we hebben ons best gedaan.  

Als er iets onduidelijk of onvolledig is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@barecookware.com

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden worden de volgende termen gedefinieerd zoals hieronder vermeld:
1. Aanvullend contract: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen deze derde partij en de ondernemer;
2. Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
6. Langlopend contract: een overeenkomst die voorziet in het geregeld afleveren van zaken, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzaam medium: elk hulpmiddel - ook e-mail daaronder begrepen - dat de consument of ondernemer in staat stelt informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bedoeld, en de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Contract op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt aangegaan in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij tot het aangaan van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping dat is opgenomen in bijlage I van deze voorwaarden; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument bij zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek om op afstand te communiceren: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

BARE Cookware BV handelt onder de naam: BARE Cookware

Geregistreerd adres:
Goereesestraat 21a
3083DB Rotterdam
Nederland

Beschikbaarheid:
Maandag tot vrijdag vanuit 8: 00 naar 22: 00
Zaterdag van 9 tot 00 uur
Zondag van 11 tot 00 uur
Telefoonnummer 06-53178463
E-mailadres: info@barecookware.com
KvK-nummer: 78127726
BTW-identificatienummer: NL861272730B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de voorwaarden bij de ondernemer te raadplegen zijn en zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden kunnen worden aan het verzoek van de consument.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan het zijn dat in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking kan worden gesteld. dat het door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, vermeld waar de voorwaarden langs elektronische weg te raadplegen zijn en dat deze langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos bij de consument worden toegezonden. verzoek.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke voorwaarde die voor hem het meest gunstig is. hen.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. Tenzij anders vermeld, is de ondernemer niet verantwoordelijk voor eventuele belastingen, heffingen of douane op bestellingen die buiten de Europese Unie worden verzonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. Op de overeenkomst is het bepaalde in lid 4 van toepassing op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De consument kan de overeenkomst ontbinden zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer wordt bevestigd.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan binnen de wettelijke bepalingen onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede alle feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, dienst of digitale inhoud aan de consument, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, het volgende meesturen: informatie:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs, inclusief alle belastingen, van het product, de dienst of de digitale inhoud; de kosten van bezorging voor zover van toepassing; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een verlengde transactie is het bepaalde in het voorgaande lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

In het geval van producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 60 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument niet verplichten tot opgave van de reden (en).

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3.
De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 60 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument niet verplichten tot opgave van de reden (en).

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag volgend op het aangaan van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet melden herroepingsrecht:
5.
Indien de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd die is vastgesteld volgens de voorgaande leden van dit artikel.

6. Als de ondernemer de in het vorige lid van dit artikel bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, loopt de bedenktijd af 60 dagen na de dag waarop de consument deze heeft ontvangen. informatie.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Ze zullen het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer de consument niet voor of bij het aangaan van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument wordt geacht zich aan de bedenktijd te hebben gehouden als hij het product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten te dragen, hoeft de consument de kosten van terugzending niet te dragen.

6. Als de consument de bedenktijd herroept nadat hij er eerst uitdrukkelijk om heeft verzocht tijdens de bedenktijd de uitvoering van de dienst of levering van gas, water of elektriciteit die niet verkoopklaar zijn gemaakt in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid, gedurende de bedenktijd aan te vangen, aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat in verhouding staat tot dat deel van de verplichting dat op het moment van herroeping door de ondernemer is nagekomen, in vergelijking met de volledige nakoming van de verplichting.

7. De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten of levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd.

8. De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:

a. ze hebben hun voorafgaande uitdrukkelijke toestemming niet gegeven voor de aanvang van de uitvoering met het contract vóór het einde van de bedenktijd;
b. ze hebben niet erkend dat ze hun herroepingsrecht verliezen door hun toestemming te geven; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch in ieder geval binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de ondernemer heeft aangegeven de kosten van retourzending te vergoeden en de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, of tijdig voor het aangaan van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

2. Overeenkomsten die worden aangegaan tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder regie van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en / of diensten af ​​te nemen.

3. Servicecontracten, na volledige uitvoering van de service, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten in verband met vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7. Volgens specificaties van de consument gemodificeerde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onomkeerbaar vermengd zijn met andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-opnamen, video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14. Na levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur kunnen de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van regelingen of wettelijke bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van regelgeving of wettelijke bepalingen; of
b. de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat;

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW op bestellingen die binnen de Europese Unie worden verzonden

6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw op bestellingen die buiten de Europese Unie worden verzonden

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en aanvullende garantie

1. De ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke normen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die gelden op de datum van het aangaan van de overeenkomst. in. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte aanvullende garantie beperkt nimmer de rechten en aanspraken uit de wet die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer tekortschiet in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. het contract.

3. Onder een aanvullende garantie wordt verstaan ​​iedere verbintenis van de ondernemer, diens leverancier, importeur of fabrikant waarbij aan de consument bepaalde rechten of aanspraken worden verleend die verder gaan dan waartoe de ondernemer, diens leverancier, importeur of fabrikant verplicht is. wet in het geval dat ze nalatig zijn in de naleving van hun deel van het contract.

4. De ondernemer biedt levenslange garantie op fabricage- en materiaalfouten. Deze garantie geeft de consument recht op vervanging en nooit op volledige herroeping van de overeenkomst. Deze garantie is exclusief slijtage door gebruik. De levenslange garantie dekt niet:

a. Dofheid, krassen of beschadiging door gebruik.
b. Roest.
c. Defecten door oneigenlijk gebruik.
d. Defecten door modificatie of gedemonteerde producten.

Artikel 13 - Levering en implementatie

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Het door de consument aan de ondernemer opgegeven adres geldt als plaats van levering, tenzij door de klant anders aangegeven.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten en eventueel met vergoeding van schade te ontbinden.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Levering en implementatie

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Het door de consument aan de ondernemer opgegeven adres geldt als plaats van levering, tenzij door de klant anders aangegeven.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten en eventueel met vergoeding van schade te ontbinden.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Verlengde transacties: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, altijd opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één keer. maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten tegen het einde van de bepaalde tijd opzeggen met inachtneming van de hiervoor overeengekomen opzeggingsregeling. en een opzegtermijn van maximaal één maand.

3. De consument kan:

a. de in het voorgaande lid genoemde contracten te allen tijde opzeggen, en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten in ieder geval opzeggen op dezelfde wijze als deze zijn aangegaan;
c. de in het vorige lid genoemde overeenkomsten altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften, voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden worden verlengd, indien de consument dat kan. dit verlengde contract aan het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor een bepaalde duur worden verlengd als de consument de overeenkomst te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn kan opzeggen. van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand bezorgen van dag- of weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van dag- of weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet automatisch voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de termijn verzetten. overeengekomen duur.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, is de consument verplicht te betalen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd, of bij gebreke van een bedenktijd binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst. binnengekomen in. In het geval van een overeenkomst voor het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting (en) voldoet, is hij aansprakelijk, nadat de ondernemer hem op de niet tijdige betaling heeft gewezen en de ondernemer de consument 14 dagen de tijd heeft gegeven om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. verplichtingen, en bij gebreke van betaling binnen deze termijn van 14 dagen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente te betalen en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2,500, -; 10% over de daaropvolgende € 2,500, - en 5% over de volgende € 5,000, -, met een minimum van € 40, -. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenprocedure

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenregeling.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen reageren met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de klachtenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd. 

3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een ​​geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie en / of om een ​​klacht in te dienen bij Opdrachtnemer persoonlijk, de Afdeling Accountancy (tuchtrecht) of de Klachtencommissie (klachtrecht). 

4. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Verdrag van Wenen) is niet van toepassing op dit contract.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

VOLG NIEUWE PROJECTEN! 

Wil je weten wanneer we een nieuw product lanceren? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang alle scherpste deals!

Verkooppunt

   BARE Cookware BV | KVK: 78127726 | Alle rechten voorbehouden 2023 | info@barecookware.com
   BARE Cookware wit logo
   0
   0
   Uw winkelwagen
   Uw winkelwagen is leegTerug naar winkel
   Bereken Shipping
   linkedin facebook Pinterest youtube rss tjilpen op instagram facebook-leeg rss-blanco linkedin-blanco Pinterest youtube tjilpen op instagram